Kontrollansvarig

Jonny Isakssons

Bygg & Plåt AB

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.


För att bli certifierad Kontrollansvarig krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

Vad gör en kontrollansvarig?


En kontrollansvarig fungerar som en slags översynsman. Det är en roll som innefattar ett flertal viktiga moment med olika typer av dokumentation och innefattar även anmälningsplikter och inventeringsarbeten.

Det är byggherren som utser en kontrollansvarig och det görs med fördel i början av projektet. Det finns då oftast viktiga frågor att ta ställning till som kan få stor betydelse när bygget drar igång.

Vad den kontrollansvariges arbete blir beror på om det är ett bygg- eller rivningsprojekt så brukar det första steget vara att ta fram en kontrollplan. Syftet är att säkerställa att PBL efterlevs. 

Exempel på kontrollansvarigs uppgift vid en rivning är att inventera eventuellt farligt avfall.

Arbetsuppgifterna för en kontrollansvarig innefattar att:

# närvara vid besiktningar, tekninskt samråd, arbetsplatsbesök från byggnadsnämnden samt andra kontroller.

# författa ett utlåtande till byggnadsnämnden och byggherren som är ett av underlagen till  slutbesked

Copyright @ All Rights Reserved    org.559048-8903

Kontakt

Jonny Isaksson

Timan 6799                                          

242 95 Hörby


tel: 0735-07 45 12


jonny@jibyggab.se